Veel gestelde vragen

Financieel

Op welk salaris wordt de ontslagvergoeding gebaseerd op het moment dat werknemer boventallig wordt bij zijn werkgever?
 • Dit is aan de werkgever om te bepalen.
 • Ons advies: vergoeding is normaal besproken gebaseerd op het aangepaste dienstverband en salaris, indien dit aan de orde is in het eerste Tripido-jaar wordt gerekend met 100%.
Wat betekent dit voor de pensioenopbouw van de werknemer?
 • Die is gebaseerd op het feitelijke salaris.

Het concept

Hoe lang duurt de inzet bij een maatschappelijke organisatie minimaal en maximaal?
 • We zoeken naar langlopende opdrachten, tussen 6 en 18 maanden. Uitzonderingen zijn mogelijk.
Hoe lang kan een werknemer gebruik maken van deze regeling?
 • Dit is aan de werkgever om te bepalen.
Kan een werknemer die nu al parttime werkt ook deelnemen?
 • Dat is aan de werkgever om te bepalen.
 • Ons advies: ja – de constructie kan ook voor parttimers worden ingezet waarbij de door de werkgever gehanteerde Tripido-percentages worden toegepast op het betreffende parttime dienstverband.
Kan een werknemer een volgende opdracht bij dezelfde maatschappelijke organisatie doen?
 • Ja dat kan, als daarvoor overeenstemming is tussen de verschillende partijen.
Kun je van het concept gebruik blijven maken als je je baan verliest?
 • Tripido is gebaseerd op het principe dat een werknemer door zijn of haar werkgever in de gelegenheid gesteld wordt om aan de slag te gaan bij een maatschappelijke organisatie. Wanneer de arbeidsrelatie vervalt kan de deelnemer natuurlijk besluiten om zijn inzet voor de maatschappelijke organisatie te continueren, maar dit valt dan niet meer onder de Tripido-constructie.
Mag een werknemer zijn / haar eigen maatschappelijke organisatie bepalen?
 • Ja, mits voldaan wordt aan de criteria die we hanteren voor een maatschappelijke organisatie.
Vanaf welke leeftijd kan een werknemer deelnemen?
 • Dat is aan de werkgever om te bepalen.
Waar komt de naam Tripido vandaan?

De naam Tripido is afgeleid van de tripod, een driepoot. Drie partijen (werkgever, werknemer en maatschappelijke organisatie) vormen samen een krachtige constructie waarmee een mooi maatschappelijk belang wordt gedragen.

Wat als een werknemer bij nader inzien toch weer terug wil naar 100% werken voor eigen werkgever?
 • We adviseren een proefperiode van 2 maanden. Wanneer een werknemer binnen de proefperiode merkt dat het concept niet bij hem / haar past dan kan hij / zij terug naar 100% bij de werkgever.
 • Buiten de proefperiode is dit niet mogelijk aangezien de personeelsplanning van de werkgever hierop gebaseerd is.
 • Wanneer een werknemer niet meer wil werken voor een maatschappelijke organisatie gaat hij weer 80% werken voor zijn werkgever. We adviseren in dit geval dat de werknemer 60% blijft werken in zijn huidige functie en 20% alternatief werk gaat doen bij zijn werkgever, om problemen met de personeelsplanning te minimaliseren.
Wat als een werknemer zo enthousiast is dat hij fulltime bij de maatschappelijke organisatie wil gaan werken?
 • Dat kan in overleg. Dit gaat volgens het “normale” proces van uitdienst en indienst. Na overgang vervalt de Tripido-fee voor deze werknemer.
Wat als Tripido geen passende volgende opdracht voor een werknemer kan vinden?
 • We gaan er vanuit dat er in de loop van de tijd steeds meer opdrachten beschikbaar komen, waardoor matches makkelijker gemaakt kunnen worden.
 • We creëren een Tripido-pool voor werknemers die tussen twee opdrachten inzitten. Vanuit deze pool worden kortdurende opdrachten gedaan. Dit kan een kortdurende opdracht zijn bij Tripido zelf of bij een andere deelnemende maatschappelijke organisatie.
Wat gebeurt er als de match tussen werknemer en maatschappelijke organisatie toch niet de juiste blijkt te zijn?
 • Tripido gaat zorgvuldig te werk bij het komen tot een match. Er is een intake en goedkeuring van beide kanten, om de verwachtingen goed te managen.
 • Mocht de match toch niet de juiste blijken dan zoekt Tripido naar een andere opdracht voor de werknemer en een andere deelnemer voor de maatschappelijke organisatie.
Wat gebeurt er als de opdracht bij een maatschappelijke organisatie eerder dan gepland klaar is?
 • Dan zoeken we een nieuwe passende opdracht voor de werknemer.
Wat gebeurt er als de werkgever er na enige tijd mee stopt, om wat voor reden dan ook?

Werkgever en werknemer moeten hier goede afspraken over maken. Wanneer een werkgever niet meer deelneemt aan Tripido zullen werkgever en werknemer een passende invulling moeten vinden voor de tijd die de werknemer werkte bij de maatschappelijke organisatie.

Wat is de positie van de werknemer wanneer zijn afdeling in een reorganisatie terecht komt?
 • Die is niet anders dan de huidige situatie. Werknemer heeft geen voor- of nadelen ten opzichte van collega’s die niet aan Tripido meedoen.
Welke organisaties beschouwt Tripido als maatschappelijke organisatie?

We beoordelen, samen met de werkgever, of bepaald vrijwilligerswerk binnen het concept past. Belangrijk is dat het echt vrijwilligerswerk is, en er geen sprake is van verdringing van arbeid.

Denk aan opdrachten bij:

 1. Stichtingen met een ANBI-status.
 2. Organisaties die aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie voor goede doelen zoals Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland.
 3. Ondernemingen die aangesloten zijn bij Social Enterprise NL.
 4. Sportverenigingen die zijn aangesloten bij een landelijke bond.
 5. Musea.
 6. Scholen (onder voorbehoud dat het echt vrijwilligerswerk betreft).
Zijn er andere varianten mogelijk dan de genoemde varianten?
 • Ja, er zijn andere varianten denkbaar – het is aan de werkgever om te bepalen welke specifieke Tripido-percentages zij wil aanbieden aan haar werknemers.
Zorgt Tripido voor vervanging bij de maatschappelijke organisatie, als de werknemer structureel uitvalt?

In overleg met de maatschappelijke organisatie kan Tripido dit verzorgen.

Wet- en regelgeving

Bestaat voor werkgevers het risico dat de RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) van toepassing is?

Nee, krachtens artikel 8.7 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 wordt een regeling waarbij de jaarlijkse arbeidsduur met ten hoogste 50% wordt verminderd niet als een RVU aangemerkt.

Hoe zit het met aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid?

Dit is juridisch getoetst en ligt als volgt.

Arbeidsongeschiktheid
Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever gedurende een periode van 2 jaar. Dit geldt dan voor de omvang van het dienstverband (80%) ook al wordt de medewerker voor 20% vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. Als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door het vrijwilligerswerk, maakt dit het niet anders. Als er sprake is van aansprakelijkheid van de vrijwilligersorganisatie in het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid dan bestaat er voor de werkgever de mogelijkheid om kosten daarvan te verhalen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een onveilige werkomgeving waardoor arbeidsongeschiktheid ontstaat.

Aansprakelijkheid
Het is van belang dat de vrijwilligersorganisatie een verzekering heeft voor haar vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen immers schade oplopen maar ook veroorzaken. Voor de werkgever is dit tevens van belang in het kader van arbeidsongeschiktheid en verhaal.

Is de Tripido-constuctie arbeidsrechtelijk in orde?

Ja, dit is getoetst door een arbeidsrecht advocaat.

De constructie wordt vormgegeven door schriftelijke afspraken te maken tussen werkgever en werknemer, waarbij op initiatief van de werknemer het dienstverband wordt teruggebracht. Tevens wordt overeengekomen dat hij /zij voor een deel van de tijd vrijgesteld wordt van werk onder de voorwaarde dat hij /zij vrijwilligerswerk doet.

 

Voldoet de Tripido-constuctie aan regelgeving op het gebied van vrijwilligerswerk?

Ja, dit is getoetst met Movisie.

Aandachtspunt is verdringing van arbeid. Om problemen te voorkomen hanteren we dezelfde definitie voor vrijwilligerswerk als UWV: vrijwilligerswerk is werk dat bij de vestiging van de organisatie waar u gaat werken al minimaal 1 jaar alleen door vrijwilligers wordt gedaan. Ook mag er bij die vestiging minimaal 1 jaar voordat u het werk gaat doen, geen vacature voor zijn geweest. Als de vestiging of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar werk bij een andere vestiging van deze organisatie. Of bij een vestiging van een vergelijkbare organisatie.